Литература

Број посета

392033
Данас
Јуче
Ове седмице
Прошле године
Овог месеца
Прошлог месеца
Укупно (раније)
1
497
498
362519
7100
7604
392033

IP адреса: 54.80.140.29
Време сервера: 2018-08-21 00:01:46

Одељења

 • Category: Uncategorised
 • Last Updated on Saturday, 16 September 2017 11:36
 • Published on Sunday, 15 March 2015 12:18
 • Written by Super User
 • Hits: 7622

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 2017/2018. године

 

  1I1 – туристички техничар – Дамир Ујевић
  2I2 – техничар за заштиту животне средине – Слађана Шишовић
  3I3 – кувар – Горан Глишовић  
  4I4 – техничар за графичку припрему – Борислав Самочета
  5I5 – угоститељски техничар – Соња Минић
  6I6 – пекар/месар – Драган Шишовић
  
  7II1 – туристички техничар – Драгица Симовић
  8II2 – кулинарски техничар – Биљана Ћировић
  9II3 – техничар за заштиту животне средине – Катарина Спасојевић
10II4 – техничар графичке дораде – Слободанка Бандукић
11II5 – прехрамбени техничар – Станислава Максимовић
12II6 – посластичар/конобар – Стојадин Стаматовић
13  - II7- произвођач прехрамбених производа- Виолета Василијевић
 
14III1 – туристички техничар – Тања Марјановић
15III2 – техничар за заштиту животне средине – Милосава Гобељић
16III3 – техничар за графичку припрему – Ивана Белић
17III4 – прехрамбени техничар – Драгана Васовић
18III5 – кувар/посластичар – Исидора Топаловић
19 – III6- пекар/месар – Симинида Стишовић
 
20IV1 – туристички техничар – Душица Боровић
21IV2 – техничар за заштиту животне средине – Слађана Шоботовић
22IV3 – угоститељски техничар – Маја Ранковић 
23IV4 – техничар штампе – Љиљана Маричић

 

Програм рада одељењског старешине

 

Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац одељења и најстарији и најискуснији члан одељенске заједнице ученика свој рад ће засновати на следећим конкретним задацима.

 

·         Сазива седнице одељенског већа и руководи њима

·         Усклађује образовно-васпитни рад у одељењу

·         Проналази најпогодније облике за развијање здравог одељенског колектива

·         Непосредним организовањем рада одељенске заједнице реализује њен план рада

·         Посећује часове наставе у свом одељењу и саветује се са наставницима у циљу побољшања успеха и дисциплине ученика.

·         Води евиденцију о изостанцима ученика.

·         Стара се о извршавању планова рада наставника и осигурава њихову координацију.

·         Преседава комисији за полагање испита ученика одељења.

·         Обавља и друге послове по налогу Наставничког већа и директора школе.

·         Ради са ученицима на часу одељенског старешине на коме разматра и решава васпитно-образовна питања и проблеме одељења.

·         Сарађује са родитељима ученика и организује родитељске састанке.

·         Стара се о редовном оцењивању и праћењу рада ученика.

·         Стара се о редовном одржавању часова.

·         Решава образовно-васпитне и друге проблеме у одељењу и изриче васпитно-дисциплинске мере.

·         Уредно води педагошку документацију(разредну књигу, главну уписницу, ђачку књижицу и сведочанство).

·         Сарађује са педагошко-психолошком службом у циљу решавања проблема појединих ученика, информисања из професионалне ординације и предавања.

 

Септембар

 • Преузимање докумената, формирање одељења и помоћ у адаптацији(разматрање успеха и социјалног састава одељења)
 • Сређивање педагошке документације (матичне и разредне књиге).
 • Упознавање ученика са врстом школе, образовним профилом, и кућним редом и правилима о животу и раду у школи.
 • Вештина рећи «не» социјалном притиску вршњака-први разред).
 • Припрема и одржавање одељенског већа.
 • Конституисање одељенске заједнице и припрема и одржавање родитељског састанка.
 • Упознавање ученика о правдању изостанака, чувању школске имовине, дисциплини у школи и облицима сарадње са родитељима.
 • Организовање екскурзије(завршни разреди).
 • Успостављање, неговање и развијање другарства(I).

 

Октобар

 • Разматрање потреба за додатним и допунским радом.
 • Упознавање ученика са техникама и методама доброг учења и коришћење уџбеника и литературе.
 • Посета часова редовне наставе.
 • Договор о естетском уређењу радног простора.
 • Штетност пушења на људски организам(I-IV).

 

Новембар

 • Разговор о задовољству занимањем које су изабрали.
 • Разматрање постигнутих резултата на крају првог тромесечја и предлог мера за њихово побољшање.
 • Припреме и одржавање одељенског већа.
 • Припрема и одржавање родитељских састанака.
 • Прецизно и садржајно вођење записника одељенског већа и родитељског састанка.
 • Праћење реализације допунског и додатног рада у одељењу.

 

Децембар

 • Разговор са ученицима о култури понашања у разним ситуацијама и однос према школи , професорима, на јавном месту, према старијим, вршњацима, у приватној посети, службеном односу и о сузбијању насиља.
 • Посета позоришној представи.
 • Посета часу редовне наставе.
 • Штетност алкохола на људски  организам.

 

Јануар

 • Анализа рада одељенске заједнице.
 • Припрема и одржавање и писање записника одељенског већа и родитељског састанка.
 • Редовно похађање наставе као предуслов успеха.
 • Анализа успеха у првом полугодишту и мере за побољшање рада у другом полугодишту.
 • Сређивање педагошке документације.

 

 

Фебруар

 • Анкета о раду одељенског старешине ("Кад бих био разредни старешина...").
 • Посета часовима редовне наставе ради увида у проблеме ових предмета.
 • Анализа сарадње са родитељима.
 • Штетност дроге на људски организам.

 

Март

 • Праћење рада и понашање ученика на практичној настави у току школске године.
 • Професионална оријентација(зависно од разреда).

а)Упознавање ученика са могућношћу укључивања у    организације.

б) Упознавање ученика са могућношћу даљег школовања

Конфликти и како их превазићи(I-IV).

 

Април

 • Организовање  екскурзије и излета (I-IV).
 • Професионална оријентација (упознавање са планом и политиком  уписа на факултет.
 • Разматрање успеха постигнутог на крају тромесечја .
 • Припрема и одржавање одељенског већа и писање записника.
 • Припрема и одржавање родитељског састанка  и писање записника.
 • Рационално коришћење мини распуста – Рекреација и унапређење здравља(I-IV).

 

Мај

 • Интезивирање рада одељења на крају школске године.
 • Посета часу редовне наставе.
 • Присуство свечаности ”Дисово пролеће”.
 • Како се борити против болести зависности.

 

Јуни

 • Припрема за одељенска већа и родитељске састанке.
 • Школски распуст као активан одмор.
 • Сређивање педагошке документације(дневник, уписница,сведочанства и дипломе).

 

Август

 • Организовање поправних, завршних и матурских испита.
 • Сређивање педагошке документације.