Страни језици

Category: Uncategorised Last Updated on Wednesday, 04 March 2015 Published on Monday, 23 February 2015 Written by Super User

A word about us

   Tourism and catering school in Cacak was founded in 2003. It employs 57 teachers and trains and educates 657 students in 3 different educational profiles:

- Tourism and catering,

- Chemistry, non-metals and graphic design

- Production and processing of food

Within these educational profiles students are taught in the following occupations: Tourist technician (level IV), Technician for environmental protection (level IV), Graphic technician (level IV), Catering technician (level IV), Waiter/Cook (level III), Butcher/Baker (level III).

The school building consists of 14 classrooms, 2 IT classrooms, a chemistry lab, a cabinet for graphic design, a cabinet for relief and intaglio printing, 3 cabinets for food technology, a phone laboratory, a library, a gym and a school canteen.

The school provides stimulating and pleasant working conditions and aims at the progress and improvement of education.

In our school students are educated to be able to assist as independent caterers in many exciting  work places such as ; restaurants, ships, hotels and many other tourist facilities both here and abroad. Many of our former students are nowadays highly successful in their field as chefs, caterers and tourism operatives.

Those students with a three year degree may enrol onto higher vocational studies like gastronomy, tourism and others, while students with four years education may go onto a wide variety of studies.

During education here  students have exciting opportunities to participate in cocktail parties and buffets – which is a great challenge, and these students can also participate in a variety of vocational areas.

          

     Актив страних језика у нашој школи чине:

 - Оливера Јовановић - професор енглеског језика и књижевности

  -Љиљана Маричић - професор енглеског језика и књижевности

  -Снежана Селаковић - професор енглеског језика и књижевности

  -Славица Грујовић - професор немачког језика и књижевности

  -Маријана Черкез - професор немачког језика и књижевности

 

    Енглески језик као први страни језик изучава се на свим образовним профилима кроз све четири године школовања,  док се у одељењима трећег степена енглески језик изучава у току трајања трогодишњег образовања.

   Настава се изводи по уџбеницима које је акредитовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја и то:

  -први разред - Solutions, Pre-Intermediate, Student's book, Workbook, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford University Press

  -други разред - Solutions, Pre-Intermediate,  Student's book, Workbook ,Tim Falla, Paul A Davies, Oxford University Press

                              - Solutions, Intermediate, Student's book, Workbook, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford University Press

   -трећи разред - Solutions, Intermediate, Student' s book, Workbook, Tim Falla, Paul A Davies ,Oxford University Press

                                -Solutions, Upper-Intermediate, Student' s book,Workbook, Tim Falla, Paul A Davies Oxford University Press -туристички техничар

  -четврти разред - Solutions, Intermediate, Student's book, Workbook, Tim Falla, Paul A Davies

                                    -Solutions, Upper-Intermediate, Student's book, Workbook, Tim Falla, Paul A Davies, Oxford University Press - туристички техничар      

 

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АКТИВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015 г.

СЕПТЕМБАР

1.   Усвајање годишњег плана рада

2.   Конституисање актива страних језика

3.   Набавка уџбеника и стручне литературе

4.   Опремљеност кабинета за стране језике

 

ОКТОБАР

 

1.   Организација допунске и додатне настава

2.   Стручно усавршавање професора и учешће на акредитованим семинарима

3.   Реализација редовне наставе у протеклом периоду

 

 

НОВЕМБАР

 

1.   Анализа успеха на крају првог класификационог периода

2.   Могућност веће употребе кабинета страних језика у настави

3.   Уџбеници и наставна средства – разговор о квалитету постојећих уџбеника и коришћењу стручне литературе у настави

 

ДЕЦЕМБАР

 

1.   Утврђивање листе питања за матурски испит за енглески језик као изборни предмет

2.   Извештај о стручном усавршавању професора у протеклом периоду и прикупљеним сатима са стручних семинара и скупова

3.   Реализација допунске и додатне наставе

 

ЈАНУАР

 

1.   Анализа успеха на крају првог полугодишта

2.   Упознавање ученика са начином полагања енглеског језика као изборног предмета за матурски испит

3.   Могућност набавке уџбеника на више месечних рата

 

ФЕБРУАР

 

1.   Методе рада у настави страних језика и могуће иновације

2.   Коришћење стручне литературе ,страних часописа, интернета и друштвених мрежа у савременој настави

3.   Реализација наставе у протеклом периоду

 

МАРТ

 

1.   Припрема ученика четвртог разреда за учешће на такмичењу

2.   Активности у вези са набавком уџбеника за наредну школску годину

3.   Стручно усавршавање професора у наредном пероду

 

АПРИЛ

 

1.   Анализа успеха на крају трећег класификационог периода

2.   Припрема ученика за полагање матурског испита

3.   Организација стручног предавања за ученике и предметне професоре

 

МАЈ

 

1.   Формирање комисије за завршне и поправне испите

2.   Организација завршних и поправних испита

3.   Реализација додатне и допунске наставе у протеклом пероду

 

ЈУН

1.   Прелиминарна подела часова страних језика за наредну школску годину

2.   Анализа успеха на крају школске године

3.   Извештај о поправним и завршним испитима

 

АВГУСТ

 

1.   Извештај о раду актива у протеклој школској години

2.   Избор председника стручног већа за наредну школску годину

3.   Усвајање финансијског плана за наредну школску годину

 

Матурски испит из енглеског језика

         Изборни предмет

Матурски испит иѕ енглеског језика је усмени спит који подразумева:

1.       ЧИТАЊЕ, ПРЕВОЂЕЊЕ И РАЗГОВОР О НЕПОЗНАТОМ ТЕКСТУ  И ГРАМАТИЧКУ АНАЛИЗУ ЗАДАТОГ ТЕКСТА

-ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ГРАМАТИКЕ:


1.      Countable and uncountable nouns

2.      Plural of nouns (regular and irregular)

3.      Articles (indefinite and definite article)

4.      Expressing quantity

5.      Comparison of adjectives

6.      Comparison of adverbs

7.      Prepositions

8.      Pronouns

9.      Auxiliary verbs (be, have, do)

10.  Тhe Present Simple Tense

11.  The Present Continuous Tense

12.  The Present Continuous for future actions

13.  The Present Perfect Tense

14.  The Present Perfect Continuous Tense

15.  The Past Simple Tense

16.  The Past Continuous Tense

17.  The Past Perfect Tense

18.  Used to

19.  The Future Tense

20.  Going to

21.  The Passive

22.  Reported Speech

23.  Infinitives

24.  Gerund

25.  Modal verbs

26.  The Perfect infinitive

27.  Wishes

28.  Causative have something done

29.  Conditionals -1,2,3

30.  Relative clauses

31.  Questions (Yes/No questions, Wh-questions, Subject questions, Indirect questions)

32.  Question tags

33.  The Participles (present, past and perfect)


2.  ПРОВЕРУ ВОКАБУЛАРА И КОНВЕРЗАЦИЈУ НА ЈЕДНУ ОД ЗАДАТИХ ТЕМА:

 1. Modern manners
 2. Money makes the world go round
 3. Gambling-an easy way to earn money or a disaster?
 4. Travelling as a way to broaden your horizons
 5. What do you think the future holds for us? (discuss society, communication, medicine, environment, space travel,...)
 6. Education system in England
 7. Body language
 8. Being a good conversationalist
 9. The biggest festival in your country (How do you celebrate it?  Does the  tradition change? How do you feel about the festival?...)
 10. Tell a story of a crime (You can choose a real-life crime or one from TV, a book, or a film. What happened?  How was the case solved?)
 11. Culture clash
 12. Mass media-advantages and disadvantages
 13. Physical exercise and our health
 14. Food and health
 15. Last gasp for smokers
 16. The development of medicine
 17. Coincidence-pure chance or a mysterious force?
 18. Superstitions
 19. How important is physical appearance nowadays?
 20. My plans for the future

 

     3. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА:

 • Solutions, Pre-Intermediate, Oxford University Press
 • Solutions, Intermediate, Oxford University Press
 • Solutions, Upper-Intermediate, Oxford University Press
 • Mirić, Popović: Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima
 • A practical English Grammar, Oxford University Press
 • English-Serbian Student’s Dictionary, Oxford University Press
 • Druge gramatike i rečnici, Internet,kao i sva dostupna literatura...

 

*** Препоручена литература је доступна у школској библиотеци

 

За све додатне информације, објашњења и евентуалне нејасноће  консултујте свог професора енглеског језика

Hits: 3710