Информатор о раду школе

Category: Uncategorised Last Updated on Tuesday, 06 February 2018 Published on Monday, 05 February 2018 Written by Super User

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ ЧАЧАК

 

Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ Бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа («Службени гласник РС» број 68/2010)

 

Информатор је издала Прехрамбено угоститељска школа -Чачак (у даљем тексту: Школа). Лице одоговорно за тачност података је Драган Ковачевић, директор школе.

 

Информатор је објављен дана: 18.2.2014.године на сајту Школе.Информатор је доступан у електронском облику путем Web сајта Школе:

 

www.prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs

 

а у физичком облику у просторијама Школе Стоје Тошић бр.23 Чачак (секретаријат школе)

 

 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Прехрамбено угоститељска школа

Адреса: Стоје Тошић бр.23, 32000 Чачак

Web презентација: www.prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs

 

 

 

 

Електронска адреса: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Шифра делатности: средње стручно образовање 8532 Матични број: 17502735

Жиро рачун: 840-2051660-89

 

ПИБ: 102932664


Информације од јавног значаја

 

 

Школа је, сагласно члану 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, својим Решењем одредила лице које је овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Поступак добијања информације од јавног значаја

 

Школа поступа у складу са Законом о доступности информацијама од јавног значаја (даље: Закон). Тражиоцу информације се доставља свака информација настала у радуили у вези са радом Школе, која је, а односи се на чињенице о којима јавност има оправдани интерес да буде обавештена. Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацији од јавног значаја поштом или непосредo у Школи. Захтев се може поднети и усмено на записник или путем електронске поште. Сваки захтев се заводи у деловодник.

 

Захтев мора да садржи назив школе, име, презиме и адресу тражиоца инфомације и опис информације која се тражи.

 

Сагласно члану 16. Закона, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, ће да одговори на исти.

 

Увид у тражену информацију је бесплатан

 

2. ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКАШКОЛА Делатност

 

Прехрамбено угоститељска школа је образовно-васпитна установа у којој се остварује делатност за средње стручно образовање и васпитање. Министарство просвете донело је решење о верификацији број 022-05-00148/2004-03 од 26.5.2004 године.

 

У Школи се стиче средње стручно образовање у три подручју рада: -хемија неметали и графичарство; -призводња и прерада хране; -трговина,угоститељство и туризам.

 

Школују се образовни профили у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА


 

У подручју рада :ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ образовне профиле:

 

-угоститељски техничар-четврти степен;


 

-кулинарски техничар-четврти степен; -туристички техничар-четврти степен;

 

-кувар-трећи степен; -конобар-трећи степен;

-посластичари-трећи степен

 

У  подручју рада :ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

 

образовне профиле:

 

-техничар за биотехнологију-четврти степен; -произвођач прехрамбених производа-трећи степен;

-пекар-трећи степен;-месар-трећи степен;

У   подручју рада :ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО образовне профиле:

 

-хемијски лаборант-четврти степен; -хемијско технолошки техничар-четврти степен;

 

-техничар за заштиту животне средине-четврти степен; -техничар графичке дораде-четврти степен; -техничар штемпе-четврти степен; -израђивач хемијских производа-трећи степен;

 

У   ШКОЛИ СЕ ВРШИ УПИС НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ и ДОКВАЛИФИКАЦИЈА ПО ОДОБРЕЊУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ.

 

У   подручју рада :ТРГОВИНА,УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ образовне профиле:

 

-угоститељски техничар-четврти степен;преквалификација

 

и  доквалификација.

 

-кулинарски техничар-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-туристички техничар-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-кувар-трећи степен;преквалификација -конобар-трећи степен;преквалификација-посластичари-трећи степен;преквалификација

 

У подручју рада :ПОЉОПРИВРЕДА,ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

образовне профиле:

 

-техничар за биотехнологију-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-произвођач прехрамбених производа-трећи степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-пекар-трећи степен;преквалификација-месар-трећи степен; преквалификација


 

У подручју рада :ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО образовне профиле:

 

-хемијски лаборант-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-хемијско технолошки техничар-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-техничар за заштиту животне средине-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-техничар графичке дораде-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-техничар штемпе-четврти степен;преквалификацијаи доквалификација.

 

-израђивач хемијских производа-трећи степен;-преквалификација

 

- Прописи у области средњег образовања

На делатност школе примењују се следећи прописи:

 

1.Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“72/2009,

 

52/2011 и 55/2013).

 

2.Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС" 55/2013) 3 Закон о раду ("Сл. гласник РС" 24/05,61/05 и 32/2013)

 

4.Закон о пензијском и инвалидском осигурању(„Сл.гласник РС“

34/03,85/05,5/09.107/09,101/10 и 62/13)

 

4. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05); 5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012); 6. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,бр 33/97и

31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)

 

7. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени

 

гласник Републике Србије ",бр.120/2004, 54/2007, 104/2009и36/2010)

 

8. Закон о буџету РС за 2013. годину („Сл.гласник РС“бр. 114/2012) 9. И други закони који се примењују у области средњег образовања и васпитања и као индиректни буџетски корисници.

 

Прописи у области средњег образовања и васпитања

 

1.Правилник о врсти стручне спреме наставника , стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи („Сл.гл.РС – Просветни гласник" ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број бр.5/91, 1/92, 21/93, 3/94,

 

7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013.


 

2.     Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 6/90 ,

 

4/91, 7/93,17/93,1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95 , 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 21/09, 5/10 и 8/10- испр.)

 

3.   Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања уподручју рада трговина, угоститељство и туризам(Сл. гл./Пр. гл. РС бр

10/2012 од 14.8.2012. године, 1/2013 и 17/2013.

 

4.Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране

 

5.Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија,неметали и графичарсто;

 

 

6. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у средњој школи

 

(''Сл.гл. РС'' бр. 42/93 )

 

7. Екскурзије за ученике средњих школа - Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Сл.гл.РС“бр.1/09)

 

8.Правилник о Школском календару образовно васпитног рада средњих школа за школску 2013/2014. годину (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 6/2013 и 8/2013) 9. Правилник о упису ученика у средњу школу (Сл. гл. РС бр. 45/04, 23/05, 37/11 и 55/12)

 

10.Правилник о оцењивању ученика у средњој школи (Сл. гл. РС бр. 33/99,

 

108/03)

 

11.Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама (Сл. гл. РС бр. 37/93)

 

12.Правилник о педагошкој норми свих облика образовно васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи (Сл. гл./Пр. гл. РС бр.

1/92, 23/97, 2/02)

 

13.Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ( Сл. гл.

 

РС 22/05, 51/08 )

 

14.Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гл. РС 85/13)

 

15.Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи (Пр. гл. РС бр. 5/12)


 

16. Правилник о јавним исправама које издаје средња школа (Сл. гл./Пр. гл.

 

Р6 бр. 31/06, 51/06 )

 

17.Правилник о евиденцији у средњој школи (Сл. гл./Пр. гл. РС бр. 31/06,

 

51/06,)

 

18.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета и стручних предмета у средњој школи за образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме (Пр. гл. РС бр. 7/91, 9/91, 2/98, 1/03, 2/09)

 

19.Опште педагошко дидактичко упутство за остваривање садржаја програма у средњој школи (Пр. гл. РС бр. 4/91)

 

20Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за средње школе (Пр. гл. РС бр. 5/2001, 46/01, 5/03, 10/03, 6/03, 23/04, 24/04,

3/05,11/05, 5/11)

 

21.Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе (Пр. гл. РС бр. 6/03, 23/04, 9/05)

 

22.Правилник о врсти стручне спреме наставника верске наставе и грађанског вспитања за први разред средње школе и критеријумима и начину оцењивања ученика који похађају верску наставу (грађанско васпитање) (Пр. гл. РС бр.

5/00, 13/03, 23/04)

 

23.Правилник о вредновању квалитета рада установе (Сл.Гл. 9/12)24Правилник о стандардима квалитета рада установе(Сл. гл.7/11, 52/11) 25.Правилник о стручно-педагошком надзору (Сл. гл.34/12)

 

26Правилник о Стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја (Сл. гл./Пр гл.РС бр. 5/11)

 

27.Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вреновање (Сл. гл.76/10)

28Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања, “Службени гласник 38/2013 29. И други правилници који се примењују у области средњег образовања и васпитања.

 

Други прописи који се примењују у области средњег образовања и васпитања

 

1.   Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл.гл.

 

РС“бр. 10/93 и 14/93););

 

2.   Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Сл. гласник РС" br. 44/2001, 15/2002,

30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004,


 

120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006 i 106/200610/2007,40/2007, 60/2007, 91/2007,106/2007 и

44/2008 ,54/08, 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12)

 

3.   Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (''Сл.гласник РС'' бр. 67/2011) и други прописи.

 

4.  И друге Уредбе и упуства која се примењују у средњем образовању и васпитању.

 

Општи акти школе:

-                     Статут Школе

-          Правилник о организацији и стематизацији послова;

 

-          Правилник о организацији и спровођењу испита (ванредних и матурских);

-          Правилник о безбедности и здрављу на раду;

 

-          Акт о процени ризика ;

 

-          Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика,

 

-          Правилник о васпитно- дисциплинској одговорности ученика;

 

-          Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

 

у   школи;

 

-          Правилник о мерама , начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања васпитног рада и других активности које организује школа:

-          Правилник о противпожарној заштити

 

Пословници о раду органа школе

-          Пословник о раду Школског одбора

-          Пословник о раду Наставничког већа;

 

-          Пословник о раду Савета родитеља;

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛЕ

 

 

Укупно 87 . запослених, од тога 69. наставних и 18. ненаставних. Ненаставно особље школе чине: директор школе,педагог, библиотекар, секретар школе, шеф рачуноводства, административни радник, обрачунски радник и помоћно техничко особље.

 

Наставно особље чине наставниции помоћни наставници Техничко особље школе чине:спремачице , домар и ложач .


Органи школе

 

ШКОЛСКИ ОДБОР ДИРЕКТОР ШКОЛЕ СТРУЧНИ ОРГАНИ САВЕТ РОДИТЕЉА Стручна већа

-  наставничко веће

-  одељенско веће,

 

-   стручно веће из области предмета, Стручни активи -за развојно планирање

 

-  за развој школског програма

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА

  

 

 

  Функцију директора школе врши Драган Ковачевић, професор машинства, са

пребивалиштем у Чачку, тел. број- 032/334-901


Школски одбор

 

Орган управљања школом. Има девет чланова, по три представника родитеља, запослених и јединице локалне самоуправе. Мандат школског одбора траје четири године. Надлежност прописана законом и статутом школе.

 

Чланови школског одбора:

 

-   Јелена Ружић –представник запослених–председник Школског одбора.

 

-   Јасна Рацковић –представник јединице локалне самоуправе-заменикпредседника Школског одбора

 

-   Радојко Видојевић –представник јединице локалне самоуправе.

 

-   Зоран Пантовић –представник јединице локалне самоуправе.

 

-   Весна Шишовић –представник испред Савета родитеља.

 

-   Марија Поповић-представник испред Савета родитеља.

 

-   Владе Милосављевић -представник испред Савета родитеља.

 

-   Тања Марјановић –представник запослених.

 

-   Тања Симовић –представник запослених.

 

Директор школе

 

Орган руковођења школом. Стара се о законитости рада школе и остваривању прописаних циљева и задатака образовно – васпитног рада. Услови за избор директора прописани су Законом. Мандат директора износи четири године, без ограничења у погледу броја мандата на које може бити изабран.

 

Савет родитеља

 

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика свих одељења школе . Надлежност Савета родитеља прописана је Законом и статутом школе, а рад регулисан Пословником.

 

Чланови Савета родитеља:

 

ОДЕЉЕЊЕ -I-1 - Милан Дурутовић, ОДЕЉЕЊЕ -I-2 - Бобан Лазаревић, ОДЕЉЕЊЕ -I-3 - Надежда Аврамовић, ОДЕЉЕЊЕ -I-4 -Радмила ЈаковљевићОДЕЉЕЊЕ -I-5 - Дејан Танасијевић ОДЕЉЕЊЕ -II-1 - Зоран Војводић, ОДЕЉЕЊЕ -II-2 - Миладин Пауновић ОДЕЉЕЊЕ -II-3 - Марија Поповић


ОДЕЉЕЊЕ -II-4   - Зоран Грујовић,

ОДЕЉЕЊЕ -II-5   - Милинко Гојковић,

ОДЕЉЕЊЕ -II-6   - Зоран Перуничић,

ОДЕЉЕЊЕ -II-7   - Милевица Мајсторовић

 

ОДЕЉЕЊЕ -III-1  - Олгица Јевремовић Трнава

OДЕЉЕЊЕ -III-2  - Ђелкапић Зоран,

ОДЕЉЕЊЕ - III-3  - Данка Пејовић

ОДЕЉЕЊЕ -III-4  - Драгана Сретеновић,

ОДЕЉЕЊЕ -III-5  - Оливера Кувекаловић,

ОДЕЉЕЊЕ -III-6  - Цане Јовановић-

 

ОДЕЉЕЊЕ -III-7  - Мирјана Јовановић.

ОДЕЉЕЊЕ- IV-1  - Владе Милосављевић,

ОДЕЉЕЊЕ -IV-2  - Зорица Трикош,

ОДЕЉЕЊЕ -IV-3  - Невена Самарџић,

ОДЕЉЕЊЕ -IV-4  - Слађана Стругар ,

ОДЕЉЕЊЕ - IV-5  - Ђоковић Оливера

 

 

Јавност рада

 

Јавност рада школе се остварује кроз контакте са родитељима деце и ученика школе, учешћем представника локалне заједнице и родитеља ученика школе у раду стручних органа и органа управљања (Школски одбор) школе, у издавању јавних исправа и дупликата јавних исправа, вођењу прописане евиденције.

 

Архивирање

 

Сви предмети у раду заводе се и архивирају у складу са Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања ("Сл. гл. РС" бр. 44/93), Упутством о канцеларијскомпословању органа државне управе

("Сл.гл.РС" бр. 10/93 и 14/93) .

 

Радно време

Радно време школе је од 07,30 до 14,30 часова

 

Лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама

 

У Прехрамбено угоститељској школи -Чачак директор школе је лице које поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,

 

контакт телефон 032 334-901; e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hits: 1851