Prehrambeno-ugostiteljska škola

Food and catering school

 
 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Kalendar takmičenja

El. pošta Štampa PDF

 

KALENDAR

TAKMIČENJA I SMOTRI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

 

 

Na osnovu Stručnog uputstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole (u daljem tekstu Stručno uputstvo), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Godišnji kalendar takmičenja i smotri srednjih škola za školsku 2012/2013. godinu.

Organizatori pojedinih takmičenja i smotri dužni su da, shodno navedenom uputstvu, usklade sva svoja posebna dokumenta koja se odnose na organizaciju i sprovođenje takmičenja i smotri. Prilikom usklađivanja dokumenata, neophodno je precizirati sledeće pojedinosti:

 • na tak­mi­če­nju mo­gu uče­stvo­va­ti svi re­dov­ni uče­ni­ci sred­njih ško­la;

 • iz­bor uče­ni­ka za op­štin­sko tak­mi­če­nje vr­ši se is­klju­či­vo na osno­vu po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta uče­ni­ka na škol­skom tak­mi­če­nju;

 • za sva­ki na­red­ni ni­vo tak­mi­če­nja od­re­đu­ju se uče­ni­ci na osno­vu po­stig­nu­tih re­zul­ta­ta i rang li­ste sa pret­hod­nog ni­voa tak­mi­če­nja, a u skla­du s pro­po­zi­ci­ja­ma;

 • ran­gi­ra­nje uče­ni­ka za od­re­đe­ni ni­vo tak­mi­če­nja vr­ši se is­klju­či­vo na osno­vu po­stig­nu­tog bro­ja bo­do­va, u skla­du sa Struč­nim uput­stvom i pra­vil­ni­kom od­re­đe­ne vr­ste tak­mi­če­nja;

 • uko­li­ko vi­še uče­ni­ka po­stig­ne isti broj bo­do­va, svi uče­ni­ci za­u­zi­ma­ju isto me­sto i svi ima­ju isti rang.

Or­ga­ni­za­to­ri tak­mi­če­nja i smo­tri du­žni su da bla­go­vre­me­no pre­ci­zi­ra­ju i dru­ge ele­men­te bit­ne za spro­vo­đe­nje tak­mi­če­nja, a ko­ji pro­is­ti­ču iz Struč­nog uput­stva – iz­bor do­ma­ćina tak­mi­če­nja, pre­ci­zi­ra­nje nje­go­vih oba­ve­za, si­stem na­gra­đi­va­nja uče­ni­ka i na­stav­ni­ka, men­tor­ski rad (uko­li­ko je neo­p­ho­dan ili pred­vi­đen), pot­pi­si­va­nje di­plo­ma, re­gu­li­sa­nje fi­nan­sij­skih pi­ta­nja, struč­na po­moć uče­sni­ci­ma tak­mi­če­nja i smo­tri i dr.

 

I OD ŠKOL­SKOG DO REPUBLIČKOG NIVOA

PRED­MET TAK­MI­ČE­NJA/

SMO­TRE

OR­GA­NI­ZA­TOR

NA­ZIV

TAKMIČENJA/SMO­TRE

NI­VOI

KA­LEN­DAR ODR­ŽA­VA­NJA

(DA­TUM, ME­STO I DR.)

Srpski jezik

Mi­ni­star­stvo pro­sve­te, nauke i tehnološkog razvoja

Dru­štvo za srp­ski je­zik i knji­žev­nost Sr­bi­je

Vukova zadužbina

Tak­mi­če­nje iz srp­skog je­zi­ka i je­zič­ke kul­tu­re

škol­ski

do kra­ja fe­bru­a­ra 2013.

opštinski

16. mart 2013.

okružni/gradski

20. april 2013.

republički

26. maj 2013. u Tršiću

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije,

Karlovačka gimnazija

Književna olimpijada

školski

do kraja januara 2013. godine

opštinski

23. februar 2013.

okružni

23. mart 2013.

republički

11. maj 2013. godine u Karlovačkoj gimnaziji

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;

Filološki fakultet

Beograd;

Zadužbina „Dositej Obradović“

Takmičenje iz književnosti: školski pismeni zadatak na početku školske godine na utvrđene teme iz književnosti

vannastavna aktivnost

školski

izbor dva najuspešnija zadatka i dostavljanje dokumentacije do 10. decembra 2012.

republički

proglašenje, dodela diploma i nagrada, u januaru 2013. na Zimskom seminaru u Beogradu-

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo za srpski jezik i književnost Srbije

Vukova zadužbina

Takmičenje lingvističkih sekcija

vannastavna aktivnost

školski

utvrđivanje kvaliteta, dostavljanje dokumentacije do 15. novembra 2012.

republički

izbor najuspešnijih sekcija, u januaru 2013. na Zimskom seminaru u Beogradu.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo za srpski jezik i književnost Srbije

Zadužbina Desanke Maksimović

Takmičenje literarnih družina i sekcija

vannastavna aktivnost

školski

utvrđivanje kvaliteta, dostavljanje dokumentacije do 15. novembra 2012.

republički

izbor i proglašenje najuspešnijih, dodela diploma i nagrada, u januaru 2013. na Zimskom seminaru u Beogradu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Savez amatera Srbije

Smotra učenika recitatora Srbije

Pesniče naroda mog“

vannastavna aktivnost

školski

do 16. marta 2013.

opštinski

do 31. marta 2013.

okružni/gradski

do 14. aprila 2013.

pokrajinski

do 26. aprila 2013.

republički

17–18. maj 2013. Valjevo

Mađarski jezik –

kao maternji

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Filozofski fakultet Novi Sad - Odsek za hungarologiju

Takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture

školski

do kraja februara 2013.

opštinski

16. mart 2013.

okružni/gradski

20. april 2013.

republički

18. maj 2013.

Slovački jezik –

kao maternji

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine

Slovakističko vojvođansko društvo

Takmičenje iz slovačkog jezika i jezičke kulture

školski

do kraja februara 2013.

okružni/ republički

26. maj 2013.

Bugarski jezik –

kao maternji

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Matica Bugara -

Komisija za obrazovanje

Takmičenje iz bugarskog jezika i jezičke kulture

školski

do kraja februara 2013.

opštinski

16. mart 2013.

republički

26. maj 2013.

Latinski jezik i grčki jezik

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Asocijacija za klasične studije Srbije

Filozofski fakultet u Beogradu - Katedra za klasične nauke

Takmičenje u znanju latinskog i grčkog jezika

školski

do 1. aprila 2013.

republički

11. maj 2013. u Trećoj beogradskoj gimnaziji

Strani jezici

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo za strane jezike

Takmičenje u znanju stranih jezika:

a)engleski v) ruski

b)nemački g) francuski

za učenike IV razreda gimnazije, stručnih škola i specijalna grupa (Filološka gimnazija i učenici sa dužim boravkom u zemlji čiji jezik uče)

školski

do kraja februara 2013.

okružni/gradski

9. mart 2013.

republički

21.april 2013.

Istorija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo istoričara Srbije

Stojan Novaković“

Takmičenje učenika srednjih škola iz poznavanja nacionalne istorije

školski

do kraja februara 2013.

opštinski

17. mart 2013.

okružni/gradski

13. april 2013.

republički

12. maj 2013.

Sociologija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Srpsko sociološko društvo

Takmičenje iz sociologije

okružni

1.11. – 24.12.2012.

godine: podnošenje prijava za pojedinačne teme učeničkoh radova

( opšta tema: INTERNET I DRUŠTVENA STVARNOST);

24. 12. 2012. – 23.februar 2013.– predaja učeničkih radova;

16. marta 2013. – regionalna takmičenja – prezentacija radova (Beograd, Novi Sad, Niš, Kosovska Mitrovica).

republički

23. mart 2013. finalno takmičenje – prezentacija radova (Beograd).

Geografija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Republički centar za talente

Regionalni centar za talente

Smotra naučnoistraživačkih radova učenika iz geografije

međuokružni

4. maj 2013. – regionalni centri

republički

1–2. jun 2013.

Matematika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo matematičara Srbije

Pojedinačno takmičenje učenika srednjih škola

školski

/

opštinski

19. januar 2013.

okružni/gradski

9. februar 2013.

republički

16. mart 2013.

Srpska matematička olimpijada

republički

6–7.4.2013.

Ministarstvo prosvete i nauke

Matematičko društvo „Arhimedes“

Ekipno prvenstvo

srednjih škola –

matematički turnir

finale na republičkom nivou

18. maj 2013. Beograd

Matematičko takmičenje „MISLIŠA“ ( IIV) – vannastavna aktivnost

školski

14.3.2013.

republičko (finale)

21.4. 2013. u Beogradu

 

 

Računarstvo i informatika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo matematičara Srbije

Takmičenje iz računarstva i informatike za učenike gimnazija i stručnih škola; posebna grupa po programu

matematičke gimnazije

okružni

2. mart 2013.

republički

23. mart 2013.

Srpska informatička olimpijada

republički

2021.4.2013.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Regionalno društvo za tehničko i informatičko obrazovanje - Zrenjanin

Smotra tehničkog stvaralaštva iz robotike i interfejs tehnologije

okružni

1. jun 2013.

Fizika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo fizičara Srbije

Fizički fakultet Beograd

Takmičenje iz fizike

školski

do 2. februara 2013.

opštinski

17. februar 2013.

okružni/gradski

9. mart 2013.

republički

13. i 14. april 2013.

Srpska fizička olimpijada

republički

18. i 19. maj 2013.

Astronomija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo astronoma Srbije

Takmičenje iz astronomije

školski

9. mart 2013.

opštinski

6. april 2013.

regionalni

11. maj 2013.

republički

1. i 2. jun 2013.

Hemija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Srpsko hemijsko društvo

Takmičenje iz hemije

školski

do 31. marta 2013.

okružni/gradski

13.april 2013.

republički

1012. maj 2013.

Biologija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Srpsko biološko društvo

Takmičenje iz biologije

školski

/

opštinski

/

okružni/gradski

14. april 2013.

republički

18. maj 2013. Biološki fakultet, Beograd

Likovna kultura

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo likovnih pedagoga Srbije

Udruženje likovnih umetnika Srbije

Smotra likovnog stvaralaštva učenika srednjih škola

republički

raspisivanje konkursa za učešće na smotri – do kraja decembra 2012.

dostavljanje radova – do 30. aprila 2013.

izbor radova – u toku maja 2013.

Informacije o rezultatima biće dostavljene školama početkom juna 2013.

NAPOMENA: Radovi ostaju u vlasništvu Muzeja dečijeg stvaralaštva. Radove dostaviti na adresu: OŠ „Skadarlija“, Francuska 26, Beograd

Umetnost

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Sad

Republičko takmičenje horova gimnazija i srednjih stručnih i muzičkih škola

republički

mart, 2013. Gimnazija „Jovan

Jovanović Zmaj“,

Novi Sad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije

 

Republičko takmičenje solfeđista za učenike drugog i četvrtog razreda srednje muzičke škole

republički

decembar 2012. Beograd

Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije

Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola

republički

6–14.4.2013. Beograd, Novi Sad

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Prva kragujevačka gimnazija

Pozorišni susreti učenika gimnazija Srbije

vannastavna aktivnost

republički

20–30. 4.2013. Kragujevac

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike

FILMić – smotra kratkog đačkog filma

republički

Završna smotra će biti realizovana do kraja maja 2013.

Fizičko vaspitanje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Savez za školski sport i olimpijsko vaspitanje

Takmičenje učenika u pojedinim sportskim granama:

stoni tenis,

plivanje,

streljaštvo,

odbojka,

mali fudbal,

rukomet,

sportska gimnastika,

košarka i

atletika

1) školski

2) opštinski

3) okružni

4) međuokružni

5) republičko prvenstvo

stoni tenis:

1) 1.10.–7.10.2012.

2) 8–14.10.2012.

3) 15–21.10.2012.

4) nema

5) 22.11.2012. u Kikindi.

plivanje:

1) nema

2) nema

3) 5–11.11.2012.

4) nema

5)30.11.2012. u Beogradu, SC „Milan Gale Muškatirović“.

streljaštvo:

1) 18–24.3.2013.

2) 25–31.3.2013.

3) 1–7.4.2013.

4) nema

5)16.4.2013. Smederevo.

odbojka:

1) 26–30.11.2012.

2) 17–23.12.2012.

3) 18–24.2.2013.

4) 4–10.3.2013.

5) 19–20.3.2013. – učenici u Pirotu;

21–22.3.2013. – učenice u Paraćinu.

mali fudbal:

1)1–7.10.2012.

2) 24–28.12. 2012.

3)18–24.3.2013.

4)25–31.3.2013.

5)13–14.5.2013. – učenici, Vranje.

rukomet:

1) 1–7.4.2013.

2) 8–14.4..2013.

3) 15–21.4.2013.

4) 7–12.5.2013.

5) 20–21.5.2013. – učenice;

27–28.5.2013. – učenici, Karataš.

sportska gimnastika:

1) 11–17.3.2013.

2) 18–24.3.2013.

3) 25–31.3.2013.

4) 1–7.4.2013.

5) 22.4.2013. – učenice;

23.4.2013. – učenici, Niš ili Kostolac.

košarka:

1) 15– 21.10.2012.

2) 5–11.11.2012.

3) 19–20.11.2012.

4) 26–30.11.2012.

5) 11–12.12.2012. učenice u Sremskoj Mitrovici; 13–14.12.2012. učenici u Inđiji.

atletika:

1) 15–21.4.2013.

2) 7–12.5.2013.

3) 13–19.5.2013.

4) 20–26.5.2013.

5)30.5.2013. Sremska Mitrovica.

Program škola za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Organizatori definisani Pravilnikom SPORTHUS-a Udruženje za sport hendikepiranih učenika Srbije

Program za škole sa

lako mentalno ometenim u

sledećim sportskim granama:

atletika, košarka, stoni tenis, mali fudbal, šah

školski

fudbal2. nedelja oktobra 2012;

šah 2. nedelja decembra 2012;

stoni tenis3. nedelja februara 2013.;

košarka 3. nedelja marta 2013;

atletika3. nedelja aprila 2013.

regionalni

republički

15–17.5.2013. u Obrenovcu.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih

Program za škole sa učenicima oštećenog vida

a) pojedinačno muško i žensko omladinsko prvenstvo slepih i slabovidih Srbije u šahu

b) republičko omladinsko prvenstvo u atletici

v) republičko prvenstvo u plivanju

g) republičko prvenstvo u golbalu

republički

a) mart 2013.

b) maj 2013.

v) septembar 2012.

g) oktobar 2012

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica direktora i nastavnika škola za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Takmičenja učenika u znanju i veštinama škola za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u području rada:

1) mašinstvo i obrada

metala

2) tekstilstvo i kožarstvo

3) hemija,nemetali i grafičarstvo

4) lične usluge (ženski i muški frizer):

5) trgovina, ugostiteljstvo i turizam

republički

1) maj 2013. Srednja tehnička škola u Mladenovcu;

2) april 2013. ŠOSO „ Žarko Zrenjanin“, Subotica;

3) april 2013. ŠOSO „Radoje Popović“, Sremska Mitrovica;

4) maj 2013. ŠOSO „Milan Petrović“, Novi Sad;

5) maj 2013. ŠOSO „Milan Petrović“, Novi Sad.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica u Subotici

 

Republičke sportske igre učenika srednjih škola oštećenog sluha – ekipno: muškarci – mali fudbal, košarka i odbojka; devojčice – košarka i odbojka; atletika pojedinačno, ekipno muško i žensko takmičenje.

republički

16–19.5.2013. u Subotici

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu

Republičko takmičenje u području rada Lične usluge, obrazovni profil frizer, po programu za učenike sa oštećenjem sluha

republički

april 2013.

Smotre radova naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata u oblasti prirodnih, tehničkih, društvenih i humanističkih nauka

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Republički centar za talente

Regionalni centar za talente

Takmičenje talenata po naučnim oblastima i smotra istraživačkih radova

regionalni

4. maj 2013. – regionalni centri

republički

1. i 2. jun 2013.

Smotra učeničkih zadruga Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Savez učeničkih zadruga Srbije

Smotra učeničkih zadruga srednjih škola

okružni

Realizuje se tokom cele školske godine. Izveštaji o radu sa propratnim materijalom učeničkih zadruga dostavljaju se Savezu do 15. maja 2013. godine.

republički

jun 2013.

Elektrotehnika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica elektrotehničkih škola

Takmičenje učenika iz osnova elektrotehnike (posebno za prvi i za drugi razred) za trogodišnje i četvorogodišnje obrazovne profile (test znanja);

elektronike (za učenike II i III razreda koji imaju predmet Elektronika);

energetske elektronike (za učenike III razreda energetskog smera)

školski

do 19. aprila 2013.

regionalni

11. maj 2013.

republički

1. jun 2013.

Prva tehnička škola u Kragujevcu

Za obrazovne profile elektrotehničar za elektroniku na vozilima i autoelektričar takmičenje u oblasti autoelektrika – dijagnostika ( za učenike trećeg razreda)

školski

do 28. marta 2013.

republički

13. aprila 2013.

Domaćin takmičenja biće naknadno određen.

Za obrazovni profil elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje ( za učenike trećeg razreda)

školski

do 5. aprila 2013.

republički

20.aprila 2013. Škola domaćin je ET i GŠ „Nikola Tesla“ iz Jagodine

Takmičenje za sve obrazovne profile iz Multimedije

školski

do 25. aprila 2013.

republički

18. maj 2013. Domaćin je Visoka škola elektrotehnike i računarstva iz Beograda.

Mašinstvo i obrada metala

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica mašinskih škola

Takmičenje za:

trogodišnje obrazovne profile (autolimar, bravar, automehaničar, operater mašinske obrade strugar i metalostrugar i operater mašinske obrade glodač i metaloglodač)

četvorogodišnje obrazovne profile ( mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, takmičenje učenika iz tehničkog crtanja u AutoCAD-u);

školski

do 5.aprila 2013. Prijave za regionalno
(oblasno) takmičenje – do 12. aprila 2013.

regionalni

19. april 2013. (trogodišnji obrazovni profili);

26. april 2013. (četvorogodišnji obrazovni profili).

republički

17. i 18. maj 2013. (trogodišnji obrazovni profili);

24. i 25. maj 2013. (četvorogodišnji obrazovni profili).

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica škola u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Fond za doškolovavanje mladih poljoprivrdnika

Takmičenje učenika srednjih poljoprivrednih škola – orača; poznavanje tehnike i tehnologije biljne proizvodnje;

školski

I nedelja oktobra 2012.

republički

20. i 21.oktobar 2012. godine

Takmičenje učenika iz oblasti prehrambene tehnologije po obrazovnim profilima proizvodnja i prerada hrane

školski

IV nedelja marta 2013.

republički

16,17. i 18. maj 2013. godine

Takmičenje učenika iz oblasti veterinarske medicine

školski

I polovina aprila 2013.

republički

10. i 11.maj 2013. godine

Smotra znanja mladih poljoprivrednika iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i hortikulture

školski

do III nedelje decembra 2012.

republički

17.2.2013. Centar „Sava“, Beograd

Geodezija i građevinarstvo

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica geodetskih i građevinskih škola

Discipline za takmičenje su sledeće:

TEORIJSKE:

1. Građevinske konstrukcije
(
II razred);

2. Računarstvo i informatika
(
III razred);

3. Statika ( III razred );

4. Organizacija građenja
(
IV razred );

5. Geodetska merenja i računanja ( IV razred );

6. Matematika ( IV razred ).

PRAKTIČNE:

1. Dekorater zidnih površina (III razred);

2. Keramičar – teracer – pećar (III razred);

3. Rukovalac građevinskom mehanizacijom (III razred);

4. Monter suve gradnje
(III razred).

školski

22.mart 2013.

republički

25, 26. i 27.april 2013. Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“ u Jagodini.

Zdravstvo i socijalna zaštita

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica medicinskih škola

1. Ekipno takmičenje učenika iz prve pomoći (test znanja); ispit praktičnih znanja i umenja i dr.i realističkog prikaza povreda i drugih po život ugrožavajućih stanja RPPOS – smotra

2. Takmičenje učenika, ekipno i pojedinačno, iz anatomije i fiziologije

3. Takmičenje iz matematike

4. Zdravstvena nega

5. Takmičenje zubotehničara

školski

1), 2), 3) do kraja aprila 2013.

4) do kraja marta 2013.

5) do kraja aprila 2013.

republički

1) 24–26. maj. 2013. – Medicinska škola u Užicu;

2) 17–18. maj 2013. – Medicinska škola u Somboru;

3) 10–11. maj 2013. – Medicinska škola „Dr Milenko Hadžić“ u Nišu;

4) 26–27. april 2013. Hemijsko-medicinska škola u Vršcu;

5) 17.–18. maj 2013. Zubotehnička škola u Beogradu - Hotel „Omorika“ na Tari.

Lične usluge

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica škola ličnih usluga

Takmičenje učenika koji se obrazuju za muške i ženske frizere, manikire i pedikire

školski

do kraja februara 2013.

republički

5. i 6. aprila 2013. – Srednja stručna škola „Branko Radičević“, Ruma

Saobraćaj

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica saobraćajnih škola

Takmičenje učenika:

Test znanja i praktičan rad za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja

školski

do kraja februara 2013.

republički

18. i 19. april 2013. godine. Domaćin i organizator takmičenja biće naknadno određen.

EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

 

 

Ekonomija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola

 

Takmičenja učenika iz:

 1. osnova ekonomije;

 2. poslovne ekonomije;

 3. poslovne informatike;

 4. matematike;

 5. računovodstva;

 6. statistike.

školski

do kraja februara 2013.

republički

1) 22. i 23. mart 2013. – Ekonomsko-trgovinska škola, Kruševac;

2) 12. i 13. aprila 2013. – Ekonomsko-trgovinska škola , Bor;

3) 22. i 23. marta 2013. – Ekonomska škola „Bosa Milićević“, Subotica;

4) 12. i 13. april 2013. – Prva ekonomska škola, Beograd;

5) 5. i 6. april 2013. – Ekonomsko-trgovinska škola, Paraćin;

6) 12. i 13. april 2013. – Ekonomsko-trgovinska škola, Šabac;

Takmičenje učenika iz

a) osnova retorike i besedništva za IV razred;

b) simulacija suđenja.

školski

a) do kraja februara 2013.

b) do kraja februara 2013.

Pravo i administracija

republički

a) 5. i 6. april 2013. – Ekonomsko-trgovinska škola, Vranje;

b) 19. i 20. april 2013. – Ekonomska škola, Kragujevac.

TRGOVINA, UGOSTITELjSTVO I TURIZAM

Trgovina

Takmičenje učenika iz trgovinskog poslovanja sa praktičnom nastavom

školski

do kraja februara 2013.

republički

5. i 6. april 2013. – Trgovinsko-ugostiteljska škola, Leskovac

Ugostiteljstvo i

turizam

Takmičenje učenika iz:1) kuvarstva, poslastičarstva i usluživanja sa praktičnom

nastavom (treći razred);

2) kuvarstva, poslastičarstva i usluživanja sa praktičnom nastavom i turizma (četvrti razred).

školski

do kraja marta 2013.

republički

1) 5. i 6. april 2013. – Srednja škola „Branislav Nušić“, Soko Banja;

2) 12. i 13. april 2013. – Ugostiteljsko-turistička škola, Čajetina.

Tekstilstvo i kožarstvo

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica tekstilnih i kožarskih škola

Takmičenje i smotra učeničkih radova tekstilnih i kožarskih škola:

test znanja - četvorogodišnji obrazovni profili;

praktični rad - trogodišnji obrazovni profili; izložbeni deo; modna revija i dr.

školski

do kraja marta 2013.

republički

17,18 i 19.april 2013.godine – Hemijsko-tehnološka škola u Vranju.

Hemija, nemetali i grafičarstvo

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica škola u području rada hemija i grafičarstvo i geologija, rudarstvo i metalurgija - grupa metalurgija

Takmičenje učenika trogodišnjeg i četvorogodišnjeg obrazovanja iz: opšte i neorganske hemije, neorganske hemijske tehnologije i grafičke tehnologije

školski

do kraja marta 2013.

republički

iz opšte i neorganske hemije i organske hemijske tehnologije 17,18 i 19.4.2013. godine, Hemijsko-tehnološka škola „Božidar Đorđević Kukar“ u Leskovcu;

grafičarstvo 24, 25 i 26.4.2013. godine, Tehnička škola „Mileva Marić Anštajn“ u Novom Sadu.

Šumarstvo i obrada drveta

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zajednica šumarskih i drvoprerađivačkih škola

Takmičenje učenika:

a) u oblasti šumarstva u stručnim disciplinama – praktični radovi i dr.

b) u oblasti obrade drveta: tehnološke operacije u proizvodnji finalnih proizvoda od drveta; tehnologija materijala; tehničko crtanje; praktični radovi; kviz znanja i dr.

v) pezajžne arhitekture (dve discipline)

školski

a), b) i v) do kraja marta 2013.

republički

17. maj 2013. – Srednja škola, Grdelica

II MEĐUNARODNI NIVO

Matematika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo matematičara Srbije

Pojedinačno takmičenje

Balkanska matematička olimpijada

kraj aprila, 2013.

Međunarodna matematička olimpijada

18–28.7.2013. godine

Međunarodno matematičko takmičenje „Kengur bez granica“

međunarodni

21.3.2013. u 10,00 (jedinstveno vreme u celoj Evropi)

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Matematičko društvo „Arhimedes“

Ekipno takmičenje

Turnir gradova

međunarodni

Jesenje kolo (osnovna i složena varijanata): u dve uzastopne nedelje krajem oktobra 2012. u gradovima učesnicima;

Prolećno kolo (osnovna i složena varijanta): u dve uzastopne nedelje krajem februara/početkom marta 2013. u gradovima učesnicima;

Letnja konferencija Turnira gradova (finale): 1–10. avgust 2013. (neki grad u inostranstvu, verovatno u Rusiji).

Informatika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo matematičara Srbije

Ekipno takmičenje

Balkanska informatička olimpijada

jul 2013.

Međunarodna informatička olimpijada

6–13. jul 2013.

Fizika

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Društvo fizičara Srbije

Fizički fakultet Beograd

Pojedinačno takmičenje

Međunarodna fizička olimpijada

7–15. jul 2013.

Ekipno takmičenje

Međunarodni omladinski fizički turnir

jul 2013.

Umetnost

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Muzička škola „Davorin Jenko“, Beograd

Takmičenje mladih muzičara – u našoj zemlji:

Davorin Jenko“

međunarodni

15–22. februar 2013. disciplina: klavir i klavirski duo; Beograd;

1–10. mart 2013. – disciplina: duvački instrumenti i kamerna muzika; Beograd.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije

Takmičenje mladih muzičara – u našoj zemlji:

Petar Konjović“

međunarodni

5–12. maj 2013.

Fizičko vaspitanje

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Savez za školski sport Srbije

košarka

školski

15–21.10.2012.

opštinski

5–11.11.2012.

okružni

19–20.11.2012.

međuokružni

26–30.11.2012.

republički

3–4.12.2012. – učenici, Čačak;
10–11.12.2012. – učenice,
Sremska Mitrovica.

međunarodni

28.3.–5.4.2013. Kipar
(Famagusta regija)

Astronomija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Društvo astronoma Srbije

VII međunarodna olimpijada iz astronomije i astrofizike

međunarodni

27.jul –5.avgust 2013. Volos

( Grčka – pokrajina Tesalija).

 

 

  MINISTAR

 Prof. dr Žarko Obradović


Poslednje ažurirano ( sreda, 30 januar 2013 22:24 )  

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Svetsko vreme


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas49
mod_vvisit_counterJuče69
mod_vvisit_counterOve nedelje1804
mod_vvisit_counterProšle nedelje2285
mod_vvisit_counterOvog meseca49
mod_vvisit_counterProšlog meseca9884
mod_vvisit_counterUkupno107035

We have: 1 guests, 1 bots online
vaš IP: 54.167.138.53
 , 
Today: nov 01, 2014

Anketa

U našoj školi osećam se bezbedno!
 

REKLI SU

SIMBOL


Gledam tvoje krupne oči zaljubljene,
Gde sja vatra, ko zna, grešna ili sveta.
Svejedno ljubiš li drugog ili mene:
Ti ljubiš nevino kao cvet što cveta.

Ljubav bi ti moja bila zatočenje,
U tvom bezgraničnom, granica i meta;
Takva, večna ženo, kroz život i mrenje
U slavi instinkta ti si samo sveta.

Ti si sat od kojeg nebo zarumeni,
Simbol veći nego bol ljudski što grca;
I ti si božanstvu bliža nego meni:
Više zakon sveta, nego zakon srca.