Прехрамбено угоститељска школа Стоје Тошић 23

32000 Чачак

Дана: 31.8.2023. године

 

Списак изабраних уџбеника за школску 2023/2024. годину

 

УЏБЕНИЦИ за српски језик и књижевност и уметности

Предмет

Уџбеник

Аутори

 

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за гимназије и средње стручне школе , ЗЗУ

Број и датум решења мнистра:601- 51/57 од 11.4.1991.

Босиљка Милић Љиљана Николић

Српски језик и књижевност

Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I-IV; Број и датум решења мнистра:650-

135/89 од 15.3.1989. г.

Живојин Станојчић Љубомир Поповић

 

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за првиразред средње школе за гимназије и средње стручне школе , ЗЗУ

Број и датум решења мнистра:650-02- 498/2015-06 од 26.1.2016. г.

Босиљка Милић Катарина Вучић

 

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за гимназије и средње стручне школе, ЗЗУ

Број и датум решења

министра: 601-04-51/95 од11.4.1991.г.

 

Босиљка Милић Љиљана Николић

 

Српски језик и књижевност

Читанка са књижевно теоријским појмовима за гимназије и средње стручнешколе, ЗЗУ

Број и датум решења министра: 650- 648/89 од 26.6.1989.г.

Босиљка Милић Љиљана Николић

Музичка култура

Музичка култура за средње стручне школе, ЗЗУ

С. Маринковић

 

Ликовна култура

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе,ЗЗУ

В. Галовић Б.Гостовић

Историја уметности

Историја уметности, ЗЗУ

В. Галовић

Пословна коресподенција и комуникација

Савремена пословна коресподенција .

ЗЗУ

Група аутора

 

УЏБЕНИЦИ за стране језике

Предмет

Уџбеник

Аутори

 

 

Енглески језик

Focus 2 уџбеник за први разредгимназије и други и трећи разред средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник, ,,АКРОНОЛО“д.о.о.

650-02-01050/2016-06од 22.02.2017.

 

 Sue Kay Vaughan Jones Daniel Brayshaw

 Bartosz Michalowski

 

 

Енглески језик

Focus 3 уџбеник за други итрећи разред гимназије и средњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

,,АКРОНОЛО“ д.о.о. 650-02-01052/2016-06 од 03.03.2017.

 Sue Kay Vaughan Jones Daniel Brayshaw

 Bartosz Michalowski

 

 

Енглески језик

Focus 4 уџбеник за трећи ичетврти разред

гимназије исредњих стручних школа (први страни језик), радна свеска и приручник

,,АКРОНОЛО“ д.о.о. 650-02-01048/2016-06 од 03.03.2017.

 Sue Kay Vaughan  Jones Daniel Brayshaw   Beata Ttrapnell

 Bartosz Michalowski

Немачки језик

Schrite International 1,2,3,4-Deutsch als

Fremdsprоche,Hueber VerlogKlett

 Група аутора

Немачки језик

Немачки језик за 1. – 4. разреда угоститељско туристичке школе 2. старни

језик,ЗЗУ

 И. Максимовић М.   Остојић Хрипач

 

 

УЏБЕНИЦИ за друштвене науке

Предмет

Уџбеник

Аутори

 

 

Историја

Историја за 1. разред трогодишњих

стручних школа, ЗЗУ

Данило Шаренац

Историја за 2. разред средњих

стручних школа,ЗЗУ

И. Бецић

Историја за 1.разред четворогодишње

стручне школе, ЗЗУ

Д. Кочић

 

Социологија

Социологија за 3.разред стручних школа и 4. разред

гимназије,ЗЗУ

 

Група аутора

Устав са правима грађана

Устав са правима грађана,

Завод за уџбенике

С.Тадић

 

Филозофија

Филозофија за гимназије и стручне

школе, ЗЗУ

М.Савић

В.Цветковић Н.Цекић

Филозофија ,Нови логос

М.Радић Тадић

Филозофија, Клетт

М.Јеремић

Психологија

Психологија,

Завод за уџбенике

Б. Кузмановић

И. Штајнбергер

Верска настава

Православни катихизис за

1.2.3. и 4. разред средње школе, ЗЗУ

Епископ браничевски

Игњатије Мидић

Грађанско васпитање

Грађанско васпитање- водич за

наставнике , МПС

Група аутора

 

 

 

УЏБЕНИЦИ за математику, информатику, физику и електротехнику

Предмет

Уџбеник

Аутори

 

 

Математика ,

1. разред

Математика 1 , Круг

Ж. Ивановић С. Огњановић

Збирка задатака из математике

за 1. разред средње школе ,ЗЗУ

В.Стојановић

В.Сотировић Д.Липовац

Збирка решених задатака из математике 1,

ЗЗУ

В.Богославов

Математика, ЗЗУ

Р.Деспотовић Р.Тошић Б.Шешеља

 

 

Математика

2. разред

Математика 2, Круг

Ж. Ивановић С. Огњановић

Математика ,ЗЗУ

Б.Шешеља и др.

Збирка задатака из математике, ЗЗУ

Р.Деспотовић и др.

Збирка решених задатака из математике

2,ЗЗУ

В.Богославов

 

Математика

3. разред

Математика 3, Круг

Ж. Ивановић С. Огњановић

Математика, ЗЗУ

Г.Војводић и др.

Збирка решених задатака из математике 3,ЗЗУ

В.Богославов

 

Математика

4. разред

Математика 4, Круг

Ж. Ивановић С. Огњановић

Математика са збирком задатака, ЗЗУ

Е.Пап З.Лозанов Црвенковић

Збирка решених задатака из математике 4,

ЗЗУ

В.Богославов

Физика

Збирка задатака са приручником за

лабораторијске вежбе за 1 и 2 разред, ЗЗУ

Т. Бобић

М. Распоповић

Физика

Физика за први и други разред

четворогодишње стручне школе, ЗЗУ

Т. Бобић

М. Распоповић

Рачунарство и информатика

Информатика за 2. разредгимназије, Клет

Група аутора

Рачунарство и

информатика

Рачунарство и информатика, ЗЗУ

Н. Клем

Основи

електротехнике и електронике

Основи електротехнике и електронике, ЗЗУ

Ј. Николић Н. Бабић

Техничко цртање и

машински елементи

Техничко цртање са

машинским елементима, ЗЗУ

С.Драпић

Д. Гачић

Пословна

коресподенција и комуникација

Савремена пословна коресподенција .

ЗЗУ

Група аутора

 

 

 

УЏБЕНИЦИ за природне науке

Предмет

Уџбеник

Аутори

 

 

Географија

Географија Србије, уџбеник за стручне школе; ЗЗУ

Милка Бубало Живковић,

Бојана Ђерчана, Даринка Максимовић,

Географија за 2. разред гимназије,ЗЗУ 2021.

Владимир Стојановић, Бојан Ћерчан, Милица Соларевић

 

Туристичка географија

Туристичка географија за

трећи разред угоститељско-туристичке школе, ЗЗУ

Б.Станишић М.Бујошевић

Туристичка географија за четврти разред угоститељско- туристичке

школе, ЗЗУ

 

С.Станковић

 

 

 

 

Биологија

Биологија за средње стручне школе, ЗЗУ

Д.Маринковић В.Терзија К.Пауновић

Биологија за средње стручне школе, ЗЗУ

Надежда Недељковић Јелена Ђорђевић Гордана Цвијић Александра Кораћ

Драгана Цветковић Снежана Трифуновић

Биологија за гимназије- општи смер,ЗЗУ

Г.Цвијић Ј.Ђорђевић Н.Недељковић

 

Екологија и заштита животне средине

Екологија и заштита животне

средине,ЗЗУ

И.Савић В.Терзија

Екологија и заштита животне

средине,ЗЗУ

Снежана Трифуновић

Екологија и заштита животне средине за I и II, ЗЗУ

Р.Ратајац

 

Микробиологија

Микробиологија за прехрамбену

школу,ЗЗУ

М.Стојановић

Микробиологија ,ЗЗУ

С.Димитријевић

 

УЏБЕНИЦИ за образовне профиле ГРАФИЧАРСТВА

Предмет

Уџбеник

Аутори

Технологија образовног

профила

Технологија штампе 2.део,ЗЗУ

Г. Миловановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ за образовне профиле ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Предмет

Уџбеник

Аутори

 

Исхрана људи

 

Наука о исхрани ,ЗЗУ

Б.Трбовић М. Николић С. Банковић Пауновић

Операције и мерење у пекарству

 

Машине и апарати са аутоматиком, ЗЗУ

 

С. Цвијовић и др.

Сировине у пекарству

Прехрамбена технологија за пекаре ,

ЗЗУ

Група аутора

 

Прехрамбена технологија

Прехрамбена технологија за 2. разред средње школе за образовни профил прехрамбени техничар и техничар за

биотехнологију, ЗЗУ

Светомирка Цвејанов, Борислава Тошић, Смиљка Калуђерски

Прехрамбена технологија

Прехрамбена технологија за 2. разред трогодишњих школа, ЗЗУ

С. Цвејанов, Б. Тошић, С.Калуђерски

 

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији

Испитивање намирница за 4. разред прехрамбене школе, образовни профил: прехрамбени техничар и

техничар за биотехнологију, ЗЗУ

 

С. Цвејанов, Светлана Радосављевић

Технике рада у лабораторији

Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за 1. и 2. разред

средње школе, ЗЗУ

 

Група аутора

 

 

 

УЏБЕНИЦИ за подручје УГОСТИТЕЉСТВА

Предмет

Уџбеник

Аутори

Услуживање са практичном наставом

Услуживање са практичном наставом за 1. и 2. разред угоститељско

туристичке школе, ЗЗУ

С. Давидовић С. Нићетин

 

Основе услуживања

Услуживање са практичном наставом за 1.

и 2. разред угоститељско туристичке школе, ЗЗУ

С. Давидовић С. Нићетин

Услуживање са практичном

наставом

Услуживање са практичном наставом за 3. и 4. разред, ЗЗУ

М. Красавчић С. Нићетин

 

Услуживање

Услуживање за 1 разред – образовни профил конобар, ЗЗУ

И.Гвозден Д.Комленац

Д.Ненадовић

 

Услуживање

Услуживање за 2. разред –образовни профил конобар, ЗЗУ

И.Гвозден Д.Комленац Д.Ненадовић

Ђ.Ненадовић М.Глиџић

 

Основе услуживања

Основе услуживања за 3.

разред образовни профил кувар и посластичар, ЗЗУ

 

М.Лончар Н.Лонцовић

Куварство са практичном

наставом

Куварство са практичном наставом 1..2. и 3. модул, ЗЗУ

М. Вукић М. Портић

Куварство са практичном

наставом

 

Основе куварства ,ЗЗУ

М. Вукић М. Портић

Куварство са практичном

наставом

 

Куварство са практичном наставом, ЗЗУ

М. Вукић М. Портић

Куварство са практичном

наставом

 

Куварство са практичном наставом, ЗЗУ

Р.Стојановић Ј.Јокић

Посластичарство

Посластичарство ,ЗЗУ

Група аутора

Посластичарство

Пекарство за посластичара,ЗЗУ

М.Јовановић М.Вукић

 

 

 

УЏБЕНИЦИ за образовне профиле

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР И ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет

Уџбеник

Аутори

 

 

Економика и организација производње

Организација производње,

Завод за уџбенике

В. Милетић

Економика и организација предузећа за 2. разред

угоститељско туристичких школа, Завод за уџбенике

Љ. Косар

 

 

Агенцијско и хотелијерско пословање

Агенцијско и хотелијерско

пословање за 1. разред, ЗЗУ

Група аутора

Агенцијско и хотелијерско

пословање за 2. разред, ЗЗУ

Група аутора

Агенцијско и хотелијерско

пословање за 3. разред, ЗЗУ

Група аутора

Агенцијско и хотелијерско пословање за 4. разред, ЗЗУ

Група аутора

Финансијско пословање

Финансијско пословање,

Завод за уџбенике

М. Милановић Б. Милановић

Маркетинг у туризму

Маркетинг у туризму, Завод за уџбенике

О. Бакић

Спољнотрговинско и девизно пословање

Спољнотрговинско и девизно пословање ,

Завод за уџбенике

М. Унковић

Економика туризма

Економика туризма, Завод за уџбенике

К. Чачић

Основе туризма и угоститељства

Основе туризма и угоститељства

Завод за уџбенике

Група аутора

 

Основи економије

Основи економије,

Завод за уџбенике

Д. Богдановић Г. Иванишевић

Пословна економија,

Завод за уџбенике

Б.Ставрић

Б.Пауновић П.Бојовић

Економика и организација производње

Организација производње,

Завод за уџбенике

В. Милетић

 

Познавање робе

Познавање робе за

угоститељско туристичкушколу, Завод за уџбенике

С.Калинић М.Јовановић

Познавање робе,

Завод за уџбенике

Н.Милисављевић Н.Марков

Хотелијерство

Хотелијерство,

Завод за уџбенике

К. Чачић М. Николић

Предузетништво

Предузетништво за 3 и 4 разред ,

Завод за уџбенике

З.Сајферт

Д.Ђорђевић Д.Ћоћкало

 

 

 

УЏБЕНИЦИ за подручје рада ХЕМИЈЕ

Предмет

Уџбеник

Аутори

Хигијена

Хигијена са здравственим васпитањем,ЗЗУ

Николић и др.

Хемија

Неорганска хемија ,ЗЗУ

М.Јоветић

 

Хемија

Општа хемија за 1 разред средње школе,ЗЗУ

С.Ђукић Р.Николајевић М.Шурјановић

Органска хемија

Органска хемија ,ЗЗУ

В.Павловић Р.Марковић

Хемија

Хемија за 3.разред графичке школе,ЗЗУ

С.Петровић М. Максимовић

 

Хемија

 

Хемија за подручје рада ППХ, ЗЗУ

С.Грујић Н.Мошорински А.Јокић, М.Пешић

Општа и неорганска хемија

Општа и неорганска хемијаи неметали,ЗЗУ

Н. Рајић

Ђ. Стојаковић

Општа и неорганска хемија

Практикум из опште инеорганске хемије,ЗЗУ

Љ.Лукић Г. Исаковић

Општа и неорганска хемија

Општа и неорганска

хемија,практикум за вежбе,ЗЗУ

Љ.Лукић Г. Исаковић М.Исаковић Н.Тимотијевић

Општа и неорганска хемија

Збирка решених задатака изопште и неорганске хемије

,ЗЗУ

Лија Стефан

Хемија

Збирка задатака из хемије за1 и 2 разред,ЗЗУ

М.Шурјановић Р.Николајевић

 

Органска хемија

Органска хемија са практикумом за вежбе хемија и

неметали ,ЗЗУ

А. Миловановић В.Павловић

 

Аналитичка хемија

Аналитичка хемија за

подручје рада хемија и неметали,ЗЗУ

М. КрајачевићМ. Игњатов О. Младеновић

 

Аналитичка хемија

Практикум из аналитичке хемије са збирком задатака,ЗЗУ

М. КрајачевићМ. Игњатов О. Младеновић

Аналитичка хемија

Аналитичка хемија ,ЗЗУ

М.Јоветић

Физичка хемија

Физичка хемија ,ЗЗУ

Н. Наод

Физичка хемија

Практикум из физичке

хемије,ЗЗУ

Н. Наод М. Узелац

Хемија

Хемија за први разред гимназије свих смерова

Татјана Недељковић

Технолошке операције

Технолошке операције 1 и 2,ЗЗУ

Д.Ранковић

Предузетништво

Предузетништво, Клет

Група аутора

Загађивање и заштита вода

Загађивање и заштита вода, ЗЗУ

Ј. Барас

 

Загађивање и заштита

ваздуха

Загађивање и заштита

ваздуха, ЗЗУ

С. Шербула

Прерада и одлагање

отпадних вода

Прерада и одлагање отпадних

вода,ЗЗУ

Ј. Барас

Технике рада у лабораторији

Практична обука и лабораторијске вежбе из хемије за 1. и 2. разред

средње школе,ЗЗУ

Група аутора

Извори загађења животне

средине

Извори загађења животне средине,

ЗЗУ

Група аутора

Испитивање тла, воде и

ваздуха

Испитивање тла, воде и

ваздуха,ЗЗУ

Група аутора

Испитивање тла, воде и

ваздуха

Практикум из испитивања

тла, воде и ваздуха,ЗЗУ

Група аутора

Загађивање и заштита тла

Загађивање и заштита тла,ЗЗУ

А. Дангић М. Ристић

Машине , апарати и

операције

Машине , апарати и

операције,ЗЗУ

С. Цвијовић и др.

Хемијска технологија

Неорганска хемијска

технологија,ЗЗУ

Љ. Костић Гвозденовић и др.

Хемијска технологија

Органска хемијска технологија,ЗЗУ

Љубица Врховец

Прерада и одлагање

чврстог отпада

Прерада и одлагање чврстог

отпада,ЗЗУ

М. Ристић

Ш. Ђармати М. Вучковић

Загађивање и заштита вода

Загађивање и заштита вода, ЗЗУ

Ј. Барас

Р. Петровић

Загађивање и заштита

ваздуха

Загађивање и заштита ваздуха, ЗЗУ

С. Шербула

Прерада и одлагање

отпадних вода

Прерада и одлагање отпадних

вода,ЗЗУ

Ј. Барас