Трајање образовног профила:

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

У току четворогодишњег школовањаученици стичу знања која се заснивају на:

v  Изучавању физичко –хемијских и биолошких процеса који угрожавају и деградирају животну средину.

v  Упознају се са изворима загађења животне средине,преради и одлагању чврстог отпада и отпадних вода.

v  Узорковању и припреми узорака тла, воде и ваздуха за лабораторијска испитивања класичним и инструменталним методама.

v  Мерењу и анализирању параметара загађења животне средине

v  Спровођењу превентивних и заштитних мера у циљу очувања животне средине

v  Начелима одрживог развоја и развоја еколошке свести.

Кроз  теоријску наставу и вежбе која се реализује делом у школским лабораторијама, а делом у лабораторијама социјалних партнера, ученици с упознају и са могућностима обнављања загађеног тла воде и ваздуха, као и са најсавременијим  методама и техникама у области заштите животне средине.

По завршетку четворогоишњег школовања и положеним матурским испитом ученици стичу звање Техничара за заштиту животне средине, са могућношћу запошљавања или наставка школовања на великом броју факултета или виших школа. (Природноматематичком факултету,Технолошко-металуршком и сл.)