Трајање образовног профила:

ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Техничар штампе се оспособљава за рад у графичкој индустрији.Бави се како припремом за штампу, тако и процесом штампања коришћењем разних техника: офсет штампа, флексо штампа, дубока штампа, дигитална штампа и сл. Ученици поред теоријске наставе имају велики број часова практичне наставе која се делом реализује у школским радионицама, а делом у графичим радионицама социјалних партнера.

По завршеном четворогодишњем школовању и положеном матурском испиту ученици стичу звање Техничара штампе и имају могућност запошљавања у погонима графичке индустрије, штампаријама и сл., као и могућност наставка школовања на свим вишим школама и факултетима, а посебно на сродним као што је виша графичка школа и Технолошко металуршки факултет одсек графичарство.